GEBRUIKSVOORWAARDEN Website www.amadrinks.be

 

 1. TOEPASSING
 2. ALKEN MAES ALL SERVICES
 3. TOEGANG
 4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 5. AFBEELDINGEN
 6. AANSPRAKELIJKHEID
 7. PRIVACY
 8. DIVERSEN
 9. SLOTBEPALINGEN

   

 10. TOEPASSING

Door op de website www.amadrinks.be (hierna de “Website” genoemd) te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

 1. ALKEN MAES ALL SERVICES

Deze Website wordt uitgebaat door Alken Maes All Services N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C, bus 2 en met als ondernemingsnummer 0424.664.713 (hierna kortweg “AMAS“ genoemd).

Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van AMAS bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door AMAS ingeschakelde derden.

 1. TOEGANG

Deze Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). AMAS waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

U verkrijgt enkel het recht om deze Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden, tenzij door AMAS of derden door AMAS aangeduid. Onder “commercieel gebruik” wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de Website of van lidmaatschappen of registraties op de Website, of het gebruiken van de Website en haar onderdelen met als enig doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.a.v. AMAS en/of de Website. Deze opsomming is niet limitatief.

 
Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige Website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. Onder “berichten” dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden, iedere interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs indien u hierbij op een verzoek geformuleerd op de Website (zoals bv. een deelname aan een actie of wedstrijd) zou ingaan. AMAS staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via ‘spiders’ e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat AMAS hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de Website te archiveren. AMAS behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.

Voor deelnemende horecazaken: Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Overeenkomstig art. 5.1. hierna is elke geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. AMAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, , de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van AMAS en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn inhoud is strikt verboden, behalve via de door AMAS ter beschikking gestelde middelen op de Website. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

 1. AFBEELDINGEN

 

Afbeeldingen en/of foto’s van producten op de Website zijn een loutere indicatie, en kunnen uiterlijk afwijken van de producten die geleverd worden na een bestelling.

Tevens kan een afbeelding en/of foto van een product bepaalde sfeerelementen bevatten die niet mee geleverd zullen worden bij bestelling. De productomschrijving is steeds doorslaggevend.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. AMAS kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

Toegankelijkheid. AMAS zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. AMAS heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. AMAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website.

Gegevens. AMAS zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en AMAS kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. AMAS kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website. AMAS kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website. AMAS heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

Links. Deze Website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van AMAS staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door AM. AMAS gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. AMAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Virus. Alhoewel AMAS haar beste middelen inzet om huidige Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. AMAS kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. AMAS raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Dataverkeer. Voor het versturen van bepaalde gegevens raadt AMAS u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 1. PRIVACY

 

Hier vindt u de details van ons beleid inzake privacy en cookies.

 

 1. SLOTBEPALINGEN

Ongeldigheid. Deze gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal AMAS deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Bevoegde rechter. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website kenbaar worden gemaakt.

Vragen. Voor alle vragen kunt u terecht bij AMAS via de contactgegevens die u elders op deze Website vindt.