Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Alken-Maes All Services NV (‘AMAS - AMADRINKS’)

VERSIE Februari 2024

Artikel 1: Toepassing

1.1. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen of aankopen door de Klant bij AMADRINKS, op de leveringen van Producten door AMADRINKS aan de Klant, alsook op enige dienstverlening van AMADRINKS aan de Klant en op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Partijen. Enige afwijking van de Verkoopvoorwaarden is slechts geldig in de mate dat deze uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen. Door een bestelling te plaatsen, een aankoop te doen of een offerte te vragen bij AMADRINKS, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat deze Verkoopvoorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden, niettegenstaande enige verwijzing daarnaar op een aanvraag, bestelling of enig ander document.

1.2. Deze Verkoopvoorwaarden annuleren en vervangen alle voorgaande algemene verkoopvoorwaarden tussen AMADRINKS en de Klant.

 

Artikel 2: Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden zullen de volgende begrippen de volgende betekenissen hebben:

AMADRINKS: ALKEN-MAES ALL SERVICES (AMAS) NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C bus 2, met ondernemingsnummer 0424.664.713, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen;

 

Klachtenbrief: een per post aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met vermelding van het factuurnummer en order- of referentienummer(s) (voor zover van toepassing) op de bestelling of schriftelijke overeenkomst tussen AMADRINKS en de Klant, op de orderbevestiging of leveringsbon uitgaande van AMADRINKS, met een nauwkeurige identificatie van Producten en/of dienstenprestaties en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek;

 

Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor bedrijfsmatige doeleinden, die, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam en/of voor rekening van een derde, één of meer Producten aankoopt bij AMADRINKS, een order plaatst bij AMADRINKS en/of een prijsaanvraag stuurt aan AMADRINKS, alsook elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie AMADRINKS een offerte of aanbod overmaakt;

 

Leeggoed: de duurzame en herbruikbare gewaarborgde verpakking van Producten zoals vaten, bakken en glazen flessen die geen inhoud meer bevatten of niet meer verkoopbaar zijn na een gemiddelde termijn van 6 tot 12 maanden na vertrek uit het depot van AMADRINKS naar de Klant. De specifieke productie- en houdbaarheidsdatum en aard van elk Product in kwestie zijn bepalend voor de werkelijke verkooptermijn van het Product;

 

Online Platform: het platform www.amadrinks.be;

 

Partij: AMADRINKS of de Klant;

 

Partijen: AMADRINKS en de Klant;

 

Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden;

 

Producten: de producten die worden aangeboden, gedistribueerd of verkocht door AMADRINKS, al dan niet in het kader van een specifieke drankafnameverplichting die de Klant is aangegaan t.a.v. AMA

DRINKS of t.a.v. een andere partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot de producten opgenomen of aangeboden  op het Online Platform;

Verbonden Onderneming : een met AMADRINKS verbonden vennootschap in de zin van art. 1:20 van het Belgische Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen;

Verkoopvoorwaarden: onderhavige verkoopvoorwaarden;

 

Volgoed: Producten in een (eventueel gewaarborgde) verpakking zoals vaten, glazen flessen (in bakken), PET-flessen, blikken, etc., die verkoopbaar zijn binnen een gemiddelde termijn van 6 tot 12 maanden na vertrek uit het depot van AMADRINKS naar de Klant. De specifieke productie- en houdbaarheidsdatum en aard van elk Product in kwestie zijn bepalend voor de werkelijke verkoopstermijn van het Product;

 

Artikel 3: Prijs

 

3.1. De op het Online Platform aangegeven prijzen van Producten worden uitgedrukt in Euro en zijn inclusief accijnzen en ecotaks, maar exclusief BTW en statiegeld. Deze laatste worden op het einde van het bestelproces toegevoegd. Elke verhoging van het BTW-tarief of van enige andere taksen in de periode tussen de bestelling en de levering is ten laste van de Klant.

 

3.2. De aangegeven prijzen zijn steeds dagprijzen (inclusief eventuele kortingen of promoties die op dat ogenblik van toepassing zijn).

 

De uiteindelijke prijs zal deze zijn die geldt op de dag van levering. Afhankelijk van de gekozen dag van levering, kan de uiteindelijke prijs van een Product derhalve afwijken (b.v. omdat op dag van levering een bepaalde promotie zal gelden of omdat alsdan een prijsverhoging van toepassing zal zijn). Deze uiteindelijke prijs is steeds zichtbaar aan het einde van het bestelproces op het Online Platform, alvorens de Klant zijn bestelling finaal bevestigd, en zal vervolgens ook vermeld zijn in de bestelbevestiging die de Klant ontvangt. Voor telefonische bestellingen zal de uiteindelijke prijs steeds telefonisch meegedeeld worden.

 

3.3. AMADRINKS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eventuele materiële of administratieve vergissingen of rekenfouten recht te zetten en de correcte, gecorrigeerde prijs toe te passen.

 

3.4. AMADRINKS behoudt zicht tevens het recht voor om haar prijzen aan te passen (b.v. aan de stijgende grondstofprijzen en/of kosten van productie, lonen, transport en/of distributie). Prijsstijgingen zullen minstens één maand vóór de eigenlijke toepassing ervan aan de Klant gecommuniceerd worden. 

 

 

Artikel 4: Bestelling & levering

 

4.1. De Klant zal zijn dag van levering kunnen kiezen bij bestelling, b.v. op het Online Platform, mede in functie van de capaciteit en mogelijkheden van AMADRINKS op dat ogenblik en/of op de gekozen dag.

 

4.2. AMADRINKS en de Klant kunnen, mede op basis van de meest optimale logistieke flow voor AMADRINKS, een vaste leverplaats, leverdag en levertijdstip overeenkomen. Hiervan zal enkel kunnen worden afgeweken na voorafgaand en schriftelijk akkoord van AMADRINKS. Indien een Klant een vaste leverdag heeft, dient hij zijn bestellingen ten laatste vóór 12.00 uur ’s middags op de werkdag vóór de vaste leverdag door te gegeven.

 

Een spoedbestelling is enkel mogelijk met uitdrukkelijk akkoord van AMADRINKS, zonder dat AMADRINKS verplicht kan worden een dergelijk akkoord te verlenen.

 

Een eventuele afwijking van de vaste afspraken zoals hiervoor bedoeld is steeds uitzonderlijk en eenmalig, en wijzigt voor het overige de normale, vaste manier van werken niet voor de toekomst, tenzij schriftelijk anders bepaald door AMADRINKS.

 

4.3. AMADRINKS zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Producten tijdig te leveren conform de leverdatum en het uur van levering zoals overeengekomen met de Klant en/of zoals aangegeven op het Online Platform. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van AMADRINKS t.o.v. de Klant, noch van enige overeenkomst of bestelling tussen AMADRINKS en de Klant, en maken in hoofde van AMADRINKS geen resultaatsverbintenis uit.

 

In geval van niet-haalbaarheid of overschrijding van de aangegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn zullen AMADRINKS en de Klant in onderling overleg een nieuwe redelijke termijn afspreken. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding in hoofde van AMADRINKS, noch kan dit aanleiding geven tot ontbinding of annulering van de bestelling of van de overeenkomst tussen AMADRINKS en de Klant.

 

4.4. Bestellingen worden als bindend voor de Klant beschouwd van zodra de Klant de bestelling bevestigd heeft.

 

Indien de Klant desalniettemin zijn bestelling annuleert, zal de schade van AMADRINKS minimaal begroot worden op 15% van de globale prijs of financiële waarde van de bestelling, onverminderd het recht voor AMADRINKS om een eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de bestelling of overeenkomst te vorderen.

 

4.5. Het aanbod van Producten door AMADRINKS, met inbegrip van het aanbod op het Online Platform,  gebeurt steeds binnen de limieten van beschikbaarheid en voorraden , zowel bij AMADRINKS zelf als bij de leveranciers en partners van AMADRINKS. Indien een Product onbeschikbaar of onvoldoende voorradig is, zal AMADRINKS hetzij een later levermoment met de Klant overeenkomen, hetzij het specifieke bedrag voor het niet voorradig Product aan de Klant terugbetalen, onverminderd wat voorzien is in artikel 9.3. (netting) van deze Verkoopvoorwaarden.

 

4.6. AMADRINKS levert de Producten steeds conform Incoterms 2020 DAP op de met de Klant overeengekomen plaats.

 

4.7. Teneinde hun kwaliteit te waarborgen, dienen de Producten van AMADRINKS steeds in optimale omstandigheden bewaard worden, beschut tegen stof en vochtigheid en conform de normen inzake temperatuur en licht en conform de FEFO-regel (“first expired, first out”). AMADRINKS staat enkel in voor de naleving hiervan in haar eigen magazijnen, tot op het moment van de levering aan de Klant. Vanaf de levering draagt de Klant hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

 

4.8. Gezien de bijzondere eigenschappen van de Producten, met name van Producten op vat, dient de Klant die vaten aankoopt bij AMADRINKS zelf in te staan voor de noodzakelijke professionele omgeving en kennis nodig om een onberispelijk eindproduct te waarborgen en te serveren aan de klanten en consumenten. Dit veronderstelt onder meer een grondige kennis van (de technologie van) het tappen in al zijn vormen (materiaal, installatie, onderhoud, hygiëne, drukregeling, etc.), en de naleving van de regels op het vlak van rotatie van vaten. AMADRINKS kan in dat verband niet verantwoordelijk gesteld worden door de Klant, tenzij een bepaald probleem uitsluitend te wijten zou zijn een aantoonbaar gebrek van een Product. AMADRINKS behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien een Klant klaarblijkelijk niet over voormelde professionele omgeving en/of kennis zou beschikken.

 

Artikel 5: Leeggoed en terugname Producten

 

5.1. Enkel bij AMADRINKS aangekochte Producten kunnen worden teruggenomen.

 

Per levering kan er maar maximaal een even grote hoeveelheid Leeggoed worden teruggenomen door AMADRINKS als de hoeveelheid Volgoed die geleverd wordt bij diezelfde levering. Eventuele afwijkingen dienen voorafgaandelijk te worden aangevraagd of gemeld door de Klant en uitdrukkelijk aanvaard door AMADRINKS, zonder dat AMADRINKS daartoe enige verplichting heeft.

Volgoed kan slechts uitzonderlijk worden teruggenomen, na beoordeling en uitdrukkelijk akkoord van AMADRINKS, waartoe AMADRINKS niet verplicht is.

5.2. De gewaarborgde lege verpakkingen blijven ten allen tijde eigendom van AMADRINKS en moeten door de Klant in perfecte staat en correct gesorteerd worden terugbezorgd, op de volgende wijze:

 

      1. Bakken: de Klant sorteert het Leeggoed per soort fles in de juiste bak, waarbij alle flessenvakken maximaal benut worden en zet deze bakken op de pallet waarop ze als Volgoed geleverd werden. De bakken worden per soort bak gestapeld volgens het stapelpatroon waarop ze als Volgoed geleverd werden. Bakken zonder flessen mogen niet op dezelfde pallet gestapeld worden als bakken die (lege) flessen bevatten. Er wordt per terugname van Leeggoed maximaal 1 pallet aanvaard waarop een combinatie van verschillende soorten bakken staat;
      2. Vaten: de vaten worden per soort (20L rode band – 20L blauwe band – 30L – 50L) gestapeld op dezelfde pallet waarop ze als Volgoed werden geleverd. De vaten die teruggenomen worden moeten een maximale bezetting hebben per pallet, als volgt: 20 L rode band: 15 per pallet met blauwe noppen; 20L blauwe band: 15 per pallet met blauwe noppen; 30L en 50L: 6 per pallet met groene noppen. Vaten op de safety pallets mogen niet voorzien worden van een band of strap. Er wordt per terugname van Leeggoed maximaal 1 pallet met blauwe noppen aanvaard waarop een combinatie van verschillende soorten vaten staat;
      3. Flessen: losse flessen worden door AMADRINKS niet aanvaard.

 

5.3. De Klant blijft verantwoordelijk voor het Leeggoed tot het moment van volledige terugname door of teruggave aan AMADRINKS. Indien de Klant zelf Producten ophaalt en/of het Leeggoed zelf terugbrengt bij AMADRINKS, dient de teruggave steeds te gebeuren in het magazijn waar de Producten werden afgehaald door de Klant.

 

5.4. Indien AMADRINKS, op eigen initiatief, of op vraag van de Klant de vereiste transportmiddelen dient in te zetten om het Leeggoed enkel af te halen bij de Klant, zonder Volgoed te leveren zijn de kosten voor deze afhaling ten laste van de Klant.

 

5.5. Enkel het Leeggoed dat in goede staat, niet bevuild en niet beschadigd is, en (in voorkomend geval) nog duidelijk gemerkt is met de gedeponeerde merken (e.g. logo in glas) van de door AMADRINKS aangeboden Producten, en niet gebruikt is voor andere doeleinden dan de verpakking van de daarin aangekochte Producten, wordt teruggenomen.

 

AMADRINKS behoudt zich het recht voor om bepaalde waarborgen van Leeggoed en/of Volgoed van producten die de Klant zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, buiten de Belgische markt heeft verschaft, niet terug te betalen, mocht AMADRINKS toch dit type Leeggoed en/of Volgoed teruggenomen  hebben.

 

Artikel 6: Overmacht

Geen der Partijen zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van één van haar verbintenissen indien dit te wijten is aan overmacht. Onder “overmacht” dient te worden begrepen: elke onvoorziene gebeurtenis waarover een Partij geen controle kan uitoefenen of onvoorziene gebeurtenissen waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet kunnen worden vermeden en die de uitvoering door een Partij van een overeenkomst of verbintenis geheel of gedeeltelijk verhinderen.

 

Teneinde overmacht te kunnen inroepen, zal een Partij de andere Partij hiervan schriftelijk inlichten, waarbij de omstandigheden van overmacht alsook de oorzaak ervan worden uiteengezet.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. AMADRINKS is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor fouten of nalatigheden begaan door haar werknemers, medewerkers, onderaannemers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. AMADRINKS is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

 

7.2. Het Online Platform en de inhoud ervan worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door AMADRINKS. Zo de aangeboden informatie en inhoud van het Online Platform desondanks onvolledig of niet up-to-date zouden zijn dan wel enige materiële fouten of vergissingen zouden bevatten, kan AMADRINKS hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AMADRINKS niet. AMADRINKS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

 

In geval van vragen of opmerkingen in dat kader kan de Klant steeds de klantendienst van AMADRINKS contacteren.

 

7.3. AMADRINKS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade.

 

De aansprakelijkheid van AMADRINKS voor enige directe schade zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag van de aankoop in kwestie door de Klant.

 

Artikel 8: Klachten

 

8.1. Klachten m.b.t. Producten dienen door de Klant geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na de levering, steeds via een Klachtenbrief gericht aan AMADRINKS.

 

Klachten die betrekking hebben op de facturatie, dienen geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na de factuurdatum, eveneens via een Klachtenbrief gericht aan AMADRINKS.

 

AMADRINKS behoudt zich steeds het recht voor om laattijdige of niet-conforme klachten te weigeren of om hier geen gevolg aan te geven.

 

8.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 9: Betaling

 

9.1. AMADRINKS behoudt zich steeds het recht voor om enkel betaling van haar factuur te aanvaarden via bancontact op het ogenblik van levering.

 

9.2. De facturen van AMADRINKS zijn betaalbaar op de zetel van AMADRINKS binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een afwijkende betalingstermijn werd overeengekomen of deze uitdrukkelijk op de factuur is vermeld. AMADRINKS behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een voorschot vragen, dan wel voorafbetaling of betaling bij levering via bancontact (of een andere elektronische betaling, naar keuze van AMADRINKS).

 

In geval van laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten aangerekend worden tegen de interestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 5%. In geval van laattijdige betaling zal tevens een bedrag van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 150 EUR onverminderd het recht van AMADRINKS om een hoger bedrag voor eventuele geleden schade in te vorderen.

9.3. AMADRINKS zal steeds gerechtigd zijn om alle bedragen verschuldigd door de Klant aan AMADRINKS en/of haar Verbonden Ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot openstaande facturen, te compenseren met enige bedragen die AMADRINKS en/of haar Verbonden Ondernemingen aan de Klant verschuldigd is, met inbegrip van maar niet beperkt tot creditsaldo’s.

 

9.4. Indien één factuur op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk betaald is, worden alle andere, ook niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. AMADRINKS behoudt zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten in geval van wanbetaling en dit tot aan de volledige betaling van alle openstaande bedragen.

 

9.5. Ontvangen betalingen worden desgevallend eerst aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen en vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.

 

9.6. Elke Partij zal de bepalingen van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten strikt naleven.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 

10.1. De Producten blijven eigendom van AMADRINKS tot ontvangst door deze laatste van de volledige betaling van de verkoopprijs (hoofdsom en bijhorigheden) voor de Producten in kwestie. AMADRINKS behoudt zich, gelet op hetgeen voorafgaat, het recht voor om de Producten terug te eisen in geval van wanbetaling, onverminderd het recht van AMADRINKS om de volledige betaling te eisen en na te streven.

 

Alle risico’s m.b.t. Producten gaan evenwel over naar de Klant vanaf het ogenblik van levering van de Producten of na afhaling door de Klant van de Producten, al naar gelang het geval.

 

10.2. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte Producten effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde Producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of ze te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.  De Klant verbindt zich ertoe om AMADRINKS onmiddellijk via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte Producten zou zijn gelegd. Indien de Klant de goederen wederverkoopt vóór de volledige betaling van de prijs, kan AMADRINKS haar eigendomsvoorbehoud uitoefenen op de wederverkoopprijs.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 

Enig gebruik van de merken, logo’s, handelsbenamingen, of enige andere intellectuele eigendom van AMADRINKS of van een andere Verbonden Onderneming is altijd onderworpen aan een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van AMADRINKS.

 

Artikel 12: Privacy

12.1. De Persoonsgegevens van de Klant van AMADRINKS worden verwerkt overeenkomstig de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (EU) 2016/679). AMADRINKS is verantwoordelijk voor de verwerkingen die zij met betrekking tot deze Persoonsgegevens verrichten.

12.2. Eens AMADRINKS de gegevens ontvangt, zullen deze enkel worden verwerkt door AMADRINKS of een verwante vennootschap binnen de Heinekengroep. In het kader van commerciële samenwerkingen, kan AMADRINKS bepaalde Persoonsgegevens (bijvoorbeeld identificatiegegevens en afnamehoeveelheden van bepaalde producten) ook overdragen aan partners uit de drankensector (gevestigd in de Europese Economische Ruimte). Tenzij AMADRINKS daartoe wettelijk verplicht is, zal zij de gegevens niet doorgegeven aan andere partijen dan degenen hiervoor vermeld.

12.3. De Persoonsgegevens van de Klant zullen worden opgeslagen zolang de contractuele relatie duurt, en tot maximum 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

12.4. De Klant heeft steeds het recht om AMADRINKS een verzoek te richten tot inzage van de Persoonsgegevens, verbetering van de Persoonsgegevens, complete of gedeeltelijke verwijdering van de Persoonsgegevens. De Klant heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de Persoonsgegevens, om een klacht in te dienen omtrent gegevensverwerking bij de bevoegde Belgische autoriteit of om AMADRINKS te verzoeken deze gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Hiervoor, of voor eventuele andere vragen, kan de Klant contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke binnen AMADRINKS, via het e-mailadres privacy [at] alken-maes.com.

 

Artikel 13: Diverse bepalingen

 

13.1. Deze Verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het voorwerp ervan, behoudens indien andersluidende specifieke voorwaarden schriftelijk overeengekomen worden tussen AMADRINKS en de Klant. In voorkomend geval gelden deze Verkoopvoorwaarden in de mate dat er in voormelde specifieke voorwaarden niet uitdrukkelijk van is afgeweken.  Onder geen beding zullen enige bepalingen of voorwaarden in een bestelling of een ander dergelijk document uitgaande van de Klant en die in strijd zijn met of enige bepalingen toevoegen aan de Verkoopvoorwaarden bindend zijn voor AMADRINKS.

 

13.2. AMADRINKS behoudt zich het recht voor om de Verkoopvoorwaarden te wijzigen op elk moment. De Klant zal op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen aan deze Verkoopvoorwaarden en kan de laatste versie steeds raadplegen op het Online Platform. Nieuwe Verkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan.

 

13.3. Indien enige bepaling of voorwaarde van de Verkoopvoorwaarden nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen en voorwaarden van de Verkoopvoorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven. Partijen komen overeen om de bepaling of voorwaarde in kwestie, in de mate dat dit toegelaten is door de toepasselijke wetgeving, te vervangen door een bepaling met dezelfde of een gelijkaardige uitwerking of betekenis dan wel door een bepaling die zo dicht als mogelijk aansluit bij de initiële economische doelstelling beoogd door Partijen.

 

13.4. De afspraken of transacties tussen Partijen zullen nooit geacht worden een joint venture, partnership of relatie van tewerkstelling tot stand te brengen tussen Partijen.

 

13.5. Er zal geen sprake zijn van een afstand van enige bepaling of recht onder deze Verkoopvoorwaarden tenzij indien een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring ondertekend door de Partij die in een specifiek geval afstand doet voorhanden is. Een afstand met betrekking tot een bepaalde bepaling, voorwaarde of een bepaald recht in de Verkoopvoorwaarden zal niet beschouwd kunnen worden als een afstand van enige andere bepalingen, voorwaarden of rechten.

 

13.6. Anderstalige versies van onderhavige Verkoopvoorwaarden zijn enkel informatief. In geval van enige tegenstrijdigheden of inconsistenties zal de Nederlandstalige tekst steeds voorrang hebben.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

14.2. Alle geschillen, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de geldigheid van deze Verkoopvoorwaarden of enige onderdelen daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

***